Home 영상/음악 나눔 인류의 소망되시는 예수 Jesu, Joy of Man’s Desiring / J. S. Bach

인류의 소망되시는 예수 Jesu, Joy of Man’s Desiring / J. S. Bach

458
0
공유

J.S. Bach – “Jesu, Joy of Man’s Desiring” Chorale
from Cantata No. 147arranged for piano by Myra Hess